Regulamin sklepu

§ 1 ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów i usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem www.spokopolski.pl

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych szkoleń jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

§ 2 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Klient/Użytkownik – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.spokopolski.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Sprzedawca/Usługodawca – Patrycja Michalik, przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Spoko Polski Patrycja Michalik z siedzibą w Ślesinie, 89-121 przy ul. Kazińskiej 2; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów. 
NIP: 5581838166, REGON: 524913611, adres email: spoko.polski@gmail.com
Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Treści płatne –ograniczony czasowo dostęp do szkoleń, webinarów, kursów opublikowanych na zewnętrznych platformach.

Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – Umowa przedmiotem której jest Usługa – szkolenie w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Postanowienia Regulaminu dotyczące produktów mają zastosowanie zarówno do rzeczy ruchomych (towarów), jak i Treści cyfrowych.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Produktach i promocjach Usługodawcy.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 725083909 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: spoko.polski@gmail.com.

§4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW/KLIENTÓW

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne są:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest:
  1. aktywne konto e-mail,
  2. programy do odtwarzania plików: jpg, pdf.
 3. Do udziału w szkoleniach/webinarach/kursach potrzebne są:
  1. aktywne konto na platformie Zoom.us.
 4. Aby dokonać zakupu Produktu w Sklepie Użytkownik musi:
  1. mieć ukończone 13 lat lub więcej,
  2. mieć zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli jest nieletni w kraju zamieszkania,
  3. mieć zdolność prawną do zawarcia ze Sprzedawcą wiążącej umowy i nie może być obciążony(-a) zakazem zawierania takich umów na mocy żadnych obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik deklaruje również, że wszelkie informacje rejestracyjne, które przekazuje Administratorowi Serwisu/Sprzedawcy, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązuje się, by takie pozostawały przez cały czas. Jeżeli Użytkownik jest osobą nieletnią w swoim kraju zamieszkania, niniejszy Regulamin musi przyjąć i zaakceptować jego rodzic lub opiekun prawny.

§5.ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas szkoleń).
 4. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Następnie Klient wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Do prawidłowego zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Serwisu.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. W przypadku niektórych Produktów dostęp do Treści płatnych może udzielany czasowo/cyklicznie, zgodnie z zaprezentowaną przez Sprzedawcę ofertą danego Produktu. Poszczególne szkolenia terminowe odbędą się każdorazowo pod warunkiem zapisania i opłacenia udziału minimum 5 osób, dopuszcza się realizację szkolenia przy mniejszej liczbie osób – decyzja należy do Usługodawcy. Zamawiający samodzielnie pamięta o terminach zakupionych webinarów. W razie pytań lub wątpliwości może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem wskazanym w § 3 Regulaminu.
 9. Sprzedawca umożliwia Klientowi zakup niektórych Produktów w Sklepie w ramach przedsprzedaży. Produkty dostępne w Sklepie w ramach przedsprzedaży, widoczne są w zakładce “Przedsprzedaż”. W przypadku Produktów zakupionych przez Klienta w ramach przedsprzedaży, dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z harmonogramem i terminami wskazanymi w opisie danego Produktu.
 10. Klient może zarejestrować się w Sklepie, tj. bezpłatnie założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 11. Użytkownik podczas składania formularza zamówienia Produktu jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i danych płatności, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu komórkowego, danych karty płatniczej itp.
 12. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania Zamawiającego z usługi lub zakupu produktu.
 13. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.
 14. Nazwa użytkownika i hasło powiązane z Kontem Klienta są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i powinny być traktowane jako informacje poufne. Klient rozumie, że odpowiada za każde użycie (w tym każde nieuprawnione użycie) nazwy użytkownika i hasła. W przypadku utraty lub kradzieży nazwy użytkownika lub hasła bądź w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do konta należy natychmiast powiadomić Usługodawcę na adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 15. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 16. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
  1. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Blue Media
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
  3. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Klienta;
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.
 6. Dopuszcza się również, na indywidualną prośbę Klienta, wystawienie faktury z odroczoną płatnością, przed kupnem produktu lub usługi. Prośbę taką należy zasygnalizować mailowo.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych liczonych od dnia opłacenia zamówienia. W przypadku produktów cyfrowych, wysyłka następuje od razu po zatwierdzeniu płatności
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 4. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  1. Polska – w przypadku produktów fizycznych,
  2. cały świat – w przypadku produktów cyfrowych.
 5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są metodą dostawy, jaką wybrał Klient:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. do paczkomatów InPost;
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia – w przypadku Treści cyfrowych oraz Treści płatnych.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane w podanym terminie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 7. Usługodawca zastrzega możliwość wydłużenia realizacji zamówienia do 2 tygodni lub jego anulowania w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów i/lub ze względów ode niego niezależnych. Jeżeli z jakichś powodów dostarczenie go nie jest możliwe, Usługodawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, a Klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia. Odmowa realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec sprzedawcy. Zamówienie może zostać anulowane na wniosek Klienta.
 8. Produkty zakupione w ramach przedsprzedaży będą realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami wskazanymi w opisie danego Produktu.
 9. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich, a także z powodu wystąpienia siły wyższej.
 10. Klient ma obowiązek skontaktowania się z Usługodawcą, jeśli nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem zakupu szkolenia. E-mail może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy z Usługodawcą.
 11. W przypadku szkoleń, kursów lub webinarów przeprowadzanych w konkretnym terminie na żywo, przelew tradycyjny powinien zostać wykonany maksymalnie do godz. 14:00 w dzień poprzedzający wydarzenie (po tym terminie przelewy księgowane są przez banki następnego dnia). W sytuacji kiedy uczestnik zakupi udział w szkoleniu dostępnym w konkretnym terminie, w dniu jego rozpoczęcia, jest zobowiązany przesłać na mailowy adres kontaktowy potwierdzenie zapłaty z numerem zamówienia. W przeciwnym wypadku nie będzie podstaw do reklamacji zgłoszonego udziału w szkoleniu. Brak wpłaty natomiast jest rozumiany jako rezygnacja ze szkolenia. W przypadku niedostarczenia opłaty szkoleniowej w odpowiednim terminie, uczestnik otrzyma wszystkie materiały szkoleniowe oraz dostęp do nagrania (o ile informacja o nagrywaniu szkolenia była uwzględniona w ofercie). Uczestnik szkolenia, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na nagranie spotkania online, w którym uczestniczy na żywo i umieszczenie go przez Sprzedającego w Internecie w celach promocyjnych, sprzedażowych oraz merytorycznych (zazwyczaj w formie materiałów po-szkoleniowych).
 12. W przypadku szkoleń bezterminowych udostępniane one będą po opłaceniu udziału, bez obostrzeń terminowych.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I JEGO SKUTKI

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
 3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru fizycznego.

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, realizowany na indywidualne zamówienie Klienta, wyprodukowany według specyfikacji Klienta,
  2. o dostarczanie Treści Cyfrowych lub dostępu do Treści Płatnych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych lub dostępu do Treści Płatnych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia Treści Cyfrowych lub dostępu do Treści Płatnych. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowych lub dostępu do Treści Płatnych, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
  3. Z uwagi na fakt, że Sklep sprzedaje gotowe usługi szkoleniowe online, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy, jednakże z uwagi na satysfakcję klienta, która jest priorytetem, dopuszcza się odstąpienie od umowy najpóźniej do 1 dnia przed wybranym terminem szkolenia.

§ 10 REKLAMACJE

 1. Sklep spokopolski.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep spokopolski.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Klient ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 14 dni od tej chwili.
 8. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 9. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a)Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Usługodawcę, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich tworzących je w ramach Serwisu.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści Płatnych.
 4. Użytkownik upoważniony jest do korzystania z wszystkich zasobów jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie w formie cyfrowej, wydruk materiałów w formacie pdf. lub w formie edytowalnej jedynie na własne potrzeby [Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny w pracy z klientem, podopiecznym, uczniem, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.].
 5. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Treści płatnych i udzielona jest odpłatnie.
 6. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów Sklepu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Usługodawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną i/lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Sklepu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie i treści udzielonej licencji, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Usługodawcy..

§ 13 ZASTRZEŻENIA

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sklep Internetowy www.spokopolski.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. Administrator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Sklepu, kopiuje Produkty lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Usługodawcy, podaje mu dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. Wskutek usunięcia Konta przez Usługodawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 7. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę niedozwolonych niniejszym Regulaminem zachowań Użytkownika, w szczególności polegających na udostępnianiu przez Użytkownika osobom trzecim jakichkolwiek Treści płatnych, Administrator Sklepu ma prawo dochodzić od Użytkownika odszkodowania finansowego w kwocie obliczonej na podstawie następującego algorytmu: ilość nieuprawnionych odtworzeń Treści Płatnej x cena.

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ślesin, dn. …………………

……………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………….
(adres e-mail)

Spoko Polski Patrycja Michalik

 1. Kazińska 2, 89-121 Ślesin

adres e-mail: spoko.polski@gmail.com

 Ja ………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów fizycznych: ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta: …………………………………………………………….

– Numer zamówienia: …………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy /odbioru: ………………………………………………………..

– Numer konta bankowego: …………………………………………………………………

Podpis Konsumenta:
Data ……………………………………..