| |

Słowacki w nowej odsłonie: bryk Radeckiego przywraca klasykę do życia

Misją każdego polonisty jest rozbudzenie pasji do czytania książek. Trudno to jednak zrobić, gdy proponowane książki zdecydowanie odbiegają od rzeczywistości nastolatków, nie odzwierciedlają ich zainteresowań, a ponadto napisane są tak archaicznym językiem, że bez przypisów ani rusz…  

Aż tu nagle… Rany Julek! Łukasz Radecki tworzy bryka dzieł Słowackiego dla Wydawnictwa Nowa Baśń. Pewnie w myślach słyszycie już „o zgrozo!” wykrzyczane przez polonistów wpadających w furię na myśl o kolejnym streszczeniu? Uwaga! Wyprowadzę Was z błędu. Autorze, chapeau bas!

„Juliusz Słowacki. Bryk bardzo niekonwencjonalny” to jedno z nielicznych opracowań, które będę rekomendowała moim uczennicom i uczniom. (Tak, polecam podopiecznym streszczenia, bo znam ich możliwości, a chcę, by dobrze zdali egzamin, poszli do wymarzonych szkół oraz spełniali swoje marzenia.) Radecki przełożył dramat na prozę, a przy tym ani nie uszczuplił, ani nie rozbudował fabuły (wiem, co mówię – porównałam „Balladynę” z oryginałem). Prosty język ułatwia nie tylko czytanie, ale przede wszystkim zrozumienie tekstu – a na tym nam przecież zależy. Pozytywnie zaskoczyły mnie również przypisy, w których dodatkowo autor wyjaśnia zdania, przywołując współczesne wyrażenia (na przykład: jak należy rozumieć zgolenie wąsa przez ojca Grabca – nie chodzi przecież o to, że zabawił się przed lustrem w barbera).

Żeby było jasne: zajrzenie do oryginału to konieczność – nie zwalnia nas z niej przeczytanie nawet tak świetnej adaptacji dzieła. Są jednak różnice między dramatem i prozą, które w kontekście egzaminu ósmoklasisty należy znać. Pod względem treści nie mam tej pozycji nic do zarzucenia – przeciwnie! Uważam, że Radecki oddaje przysługę Słowackiemu, bo nastolatkowie w końcu zrozumieją, co chciał przekazać czytelnikom. Kto wie, może usłyszymy dzięki brykowi szczerze wypowiedziane słowa: „Słowacki wielkim poetą był!”?

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu na Instagramie i Facebooku pod nazwą ”Zgarnij bryka”

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Spoko Polski Patrycja Michalik z siedzibą ul. Kazińska 2, 89-121 Ślesin identyfikującą się numerem NIP 5581838166 , REGON 524913611  dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.09.2023 r. , a kończy się dnia 14.09.2023.  r. o godz. 21:00 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
   1. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   1. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   1. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram oraz Facebook,
   1. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu na w serwisie Instagram lub Facebook na koncie organizatora (pod postem z recenzją) komentarza, który będzie odpowiedzią na pytanie: “Jaką następną lekturę autor bryka powinien uwspółcześnić I dlaczego?” (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram, Facebook;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram, Facebook;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1.      Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła jednoosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.2.      Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonał Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 3.      Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: egzemplarz książki „Juliusz Słowacki. Bryk bardzo niekonwencjonalny”.4.      Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 5.      Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 15.09.2023 r.6.      Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram oraz Facebook:  Spoko Polski najpóźniej dnia 16.09.2023 r.7.      Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.8.      Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres spoko.polski@gmail.com informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 9.      W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.11.  Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora  na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.12.  Fundatorem Nagród jest Wydawnictwo Nowa Baśń. 13.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 14.  Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.15.  W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz. 16.  Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 17.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail spoko.polski@gmail.com
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL https://spokopolski.pl/polityka-prywatnosci/ .

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Zgarnij bryka” na adres  e-mail spoko.polski@gmail.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
  1. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  1. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  1. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 r.
  1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://spokopolski.pl/dla-nauczycieli/slowacki-w-nowej-odslonie-bryk-radeckiego-przywraca-klasyke-do-zycia/.
  1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
  1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  1. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram, Facebook ani z nim związany.
  1. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram i Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
  1. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Podobne posty

Dodaj komentarz